Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 12 2019

hwmc
9147 20dc 390
Reposted fromkitsunesoba kitsunesoba viaexistential existential

July 10 2019

hwmc
2688 6c4c 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaexistential existential
hwmc
2530 a138 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaForestMan ForestMan

July 05 2019

hwmc
1592 3014 390
Reposted fromohmylife ohmylife viaexistential existential

June 24 2019

hwmc
Ja, jak każdy projektant, czuję się odpowiedzialna za to, co robię. Swoją pracę rozumiem jako minimalizowanie strat w kontekście ekologii, poprzez projektowanie rzeczy długotrwałych stylistycznie i jakościowo, nawet jeśli sam produkt jest tani


— Maja Ganszyniec
Reposted bySkydelan Skydelan
hwmc
7114 9e81 390
Reposted fromexistential existential

June 13 2019

hwmc
hwmc
Reposted fromshakeme shakeme viakurwajegomac kurwajegomac
hwmc
Reposted fromshakeme shakeme viakurwajegomac kurwajegomac
hwmc
Jeśli chcesz się lepie poczuć z samym sobą, osiągnij coś trudnego i wartościowego.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakurwajegomac kurwajegomac
hwmc
hwmc
8122 0843 390
Reposted fromstolpstein stolpstein viaelavator elavator
hwmc
Wszystko polega na tym, żeby człowiek był taki, jaki jest, żeby nie wstydził się chcieć tego, czego chce i marzyć o tym, o czym marzy. Ludzie są na ogół niewolnikami konwenansów. Ktoś im powiedział, że powinni być tacy i tacy, i starają się być takimi aż do śmierci, nie wiedząc nawet, kim byli i są naprawdę. Nie są wiec nikim i niczym, postępują niejednoznacznie, niejasno, chaotycznie. Człowiek przede wszystkim musi mieć odwagę być sobą.
— Milan Kundera - Żart
Reposted fromhwaiting hwaiting viaForestMan ForestMan

May 07 2019

hwmc
hwmc
7494 0cad 390
Reposted fromLotte Lotte viapeasorela peasorela
hwmc
7935 4060 390
Reposted fromaletodelio aletodelio viaexistential existential

March 24 2019

hwmc
4112 68e8 390
Reposted fromexistential existential
hwmc
Reposted frombluuu bluuu viapeasorela peasorela
hwmc
1817 861e 390
Reposted fromsoftboi softboi viakurwajegomac kurwajegomac

March 03 2019

hwmc
4116 b346 390
Reposted fromexistential existential
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl