Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 06 2019

hwmc
hwmc
4215 0126 390
Reposted fromkarahippie karahippie viapeasorela peasorela
hwmc
5073 5849 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaexistential existential

August 12 2019

hwmc
5087 e87d 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapeasorela peasorela
hwmc
4506 0857 390
Reposted fromenn0 enn0 viaexistential existential
hwmc
6790 e61a 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viapeasorela peasorela

August 05 2019

hwmc
8685 42fb 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaexistential existential
hwmc
3479 3203 390
Reposted fromplants plants viapeasorela peasorela
hwmc
9674 f53c 390
Reposted fromtotal1ty total1ty viaelavator elavator
hwmc
3227 0d90 390
Reposted fromRowena Rowena viaelavator elavator

July 28 2019

hwmc
7831 9713 390
hwmc
8870 e801 390
Reposted fromexistential existential

July 12 2019

hwmc
9147 20dc 390
Reposted fromkitsunesoba kitsunesoba viaexistential existential

July 10 2019

hwmc
2688 6c4c 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaexistential existential
hwmc
2530 a138 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaForestMan ForestMan

July 05 2019

hwmc
1592 3014 390
Reposted fromohmylife ohmylife viaexistential existential

June 24 2019

hwmc
Ja, jak każdy projektant, czuję się odpowiedzialna za to, co robię. Swoją pracę rozumiem jako minimalizowanie strat w kontekście ekologii, poprzez projektowanie rzeczy długotrwałych stylistycznie i jakościowo, nawet jeśli sam produkt jest tani


— Maja Ganszyniec
Reposted bySkydelan Skydelan
hwmc
7114 9e81 390
Reposted fromexistential existential

June 13 2019

hwmc
hwmc
Reposted fromshakeme shakeme viakurwajegomac kurwajegomac
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl